umowa kredytowa

Podpisanie umowy kredytowej to duży krok dla przyszłego kredytobiorcy. Zobowiązanie, które będzie towarzyszyło nam przez najbliższe kilka czy nawet kilkadziesiąt lat musi być dobrze przemyślane. W przypadku kredytu nawet najmniejszy szczegół może sporo namieszać. Zobacz, na co zwrócić uwagę podpisując umowę kredytową.  

Bez względu na rodzaj, czy jest to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy, przed zaciągnięciem zobowiązania podpisywana jest umowa. Na jej podstawie określane są prawa i obowiązki każdej ze stron. Szczegółowe zapoznanie się z warunkami umowy jest niezmiernie ważne. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czym jest umowa kredytu?

Umowa kredytu definiowana jest przez Prawo Bankowe. Zawierana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na jej podstawie kredytodawca udostępnia określoną ilość pieniędzy drugiej stronie. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty długu wraz z kosztami i odsetkami. Umowa kredytowa musi zostać zawarta w formie pisemnej, podpisana przez wszystkie zainteresowane strony. 

Art. 69 Prawa Bankowego

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Każda umowa kredytowa może się różnić zależnie od rodzaju zobowiązania. Większe zobowiązania, takie jak te dotyczące kredytu hipotecznego, będą z reguły obszerniejsze ze względu na dłuższy okres kredytowania. 

Umowa kredytowa i jej elementy:

 • Dane kredytobiorcy - imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego;
 • Dane banku;
 • Kwota i rodzaj kredytu;
 • Cel kredytu;
 • Okres kredytowania;
 • Termin i sposób otrzymania środków;
 • Informacje o kosztach kredytowania;
 • Harmonogram i warunki spłaty;
 • Wysokość i warunki zmiany oprocentowania;
 • Sposób naliczania odsetek;
 • Zabezpieczenie kredytu;
 • Konsekwencje z ewentualnym zaprzestaniem spłaty;
 • Konsekwencje wcześniejszej spłaty kredytu;
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy; 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.

Umowa kredytowa - wzór

Przed podpisaniem umowy należy się z nią dokładnie zapoznać. Należy pamiętać, że nawet najmniejszy zapis może diametralnie zmienić warunki kredytowania. W przypadku kredytu hipotecznego to konsekwencje odczuwalne przez dziesięciolecia. Zanim jednak zdecydujemy się na daną ofertę, warto zapoznać się z przykładowym wzorem umowy. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że nie istnieje jeden uniwersalny wzór umowy, którym posługują się banki. Właściwa umowa powinna zostać przedstawiona klientowi odpowiednio wcześnie, by miał okazję na spokojnie zapoznać się z jej warunkami. 

 Umowa kredytu gotówkowego

W przypadku umowy kredytu gotówkowego nie jest konieczne zawieranie zapisu dotyczącego celu finansowania, ponieważ większość tego typu pożyczek może być wykorzystana przez kredytobiorcę na dowolny cel. Zamiast tego umowa powinna określać kwotę zobowiązania oraz termin spłaty długu.

Każdy bank pobiera różne opłaty związane z udzieleniem kredytu gotówkowego klientowi. Wszystkie te opłaty, podobnie jak w przypadku innych umów kredytowych, powinny być dokładnie określone w dokumencie. Kolejnym istotnym elementem umowy kredytowej dotyczącej kredytu gotówkowego jest zapis dotyczący raty kredytu.

Umowa kredytu konsolidacyjnego

Umowa dotycząca kredytu konsolidacyjnego jest szczególnym rodzajem umowy, gdyż służy ona do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, kredyt konsolidacyjny ma określony cel przeznaczenia.

W treści umowy kredytu konsolidacyjnego muszą znajdować się szczegółowe informacje dotyczące pożyczek i kredytów, które zostaną skonsolidowane, a także informacje na temat formy i terminu wypłaty środków - zwykle bank przelewa je bezpośrednio na konta wierzycieli.

Dodatkowo, umowa kredytu konsolidacyjnego powinna zawierać zapisy dotyczące kosztów finansowania i sposobu spłaty zadłużenia. Z perspektywy kredytobiorcy, kluczowe znaczenie mają okres spłaty i wysokość raty, ponieważ to od tych czynników zależy, czy konsolidacja pomoże rozwiązać jego problemy finansowe.

Umowa kredytowa - z kim można skonsultować warunki?

Pierwszą osobą, z którą można skonsultować niezrozumiałe treści, jest oczywiście doradca kredytowy pracujący w banku. W przypadku, gdy część zapisów nadal będzie pozostawała niejasna, można skorzystać z pomocy niezależnego doradcy. Dodatkowo niezrozumiałą umowę można skonsultować z prawnikiem. Należy pamiętać, że każdy, nawet najmniejszy szczegół, powinien być dla kredytobiorcy zrozumiały. 

Ile czasu na uruchomienie kredytu od podpisania umowy?

Wszystko zależy od postanowień zawartych w umowie kredytowej oraz od rodzaju finansowania. W przypadku kredytu gotówkowego, zwykle można oczekiwać szybkiej wypłaty środków bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Natomiast umowa kredytu hipotecznego obejmuje szereg warunków, które należy spełnić przed wypłatą środków przez bank. Podpisanie umowy kredytowej nie jest zatem równoznaczne z natychmiastowym uruchomieniem finansowania.

Aby środki finansowe zostały przekazane na konto sprzedawcy nieruchomości, konieczne jest dostarczenie do banku pewnych dokumentów po podpisaniu umowy kredytowej. Należą do nich między innymi akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości, dokumentacja potwierdzająca wniesienie wkładu własnego, pisemna dyspozycja uruchomienia kredytu, potwierdzenie złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku oraz potwierdzenie opłacenia odpowiednich ubezpieczeń.

W przypadku kredytów gotówkowych wypłata pieniędzy może nastąpić właściwie natychmiastowo (oczywiście wszystko zależne jest od Elixir).

Na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę kredytową?

Zanim podpiszesz umowę o kredyt, należy zwrócić uwagę, na kwotę udzielonego finansowania. W przypadku kredytu na konkretny cel, jak na przykład samochód, warto zwrócić uwagę czy dana rzecz została szczegółowo opisana. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście finalny koszt finansowania. Bank zarabia na kredytach, więc kwota kredytu, a jego końcowa cena to dwie różne rzeczy. Dokładnej analizie należy poddać także harmonogram spłaty zobowiązania. Wszystkie aspekty, takie jak wysokość rat i termin jest precyzyjnie określony w umowie. 

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Przez cały okres kredytowania kredytobiorca zobowiązany jest przestrzegać warunków umowy. W przypadku, gdy tego nie robi, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu. Do takiej sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie jest to niemożliwe. Kredytobiorca może próbować dochodzić swoich praw drogą sądową. W tym przypadku konieczne będzie przywołanie okoliczności działających na jego korzyść lub niedozwolonych zapisów w umowie. Głównym powodem do wypowiedzenia umowy jest oczywiście niespłacanie zobowiązania.

Kiedy umowa jest nieważna?

Umowę uważa się za nieważną, jeśli nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ważne jest pamiętać, że nawet jeśli umowa została podpisana wiele lat temu i dotychczas przestrzegałeś jej warunków, nie oznacza to automatycznie, że zapisy umowy są wiążące.

Zgodnie z prawem, jeśli umowa narusza obowiązujące przepisy lub jest sprzeczna z prawem, może zostać uznana za nieważną. W takim przypadku strony umowy mogą być zwolnione z przestrzegania jej postanowień.

Najczęstsze przyczyny podważania umowy to:

 • zabezpieczenie jest nieproporcjonalne do kwoty długu;
 • zapisy niezgodne z prawem;
 • błędy formalne;
 • brak zgody osoby trzeciej odpowiedzialnej za spłatę zobowiązania.

Wypowiedzenie umowy kredytu - konsekwencje

Wypowiedzenie umowy z punktu widzenia kredytobiorcy może być bardzo dotkliwe. Kredytobiorca zostaje poinformowany drogą listowną o konieczności uregulowania zadłużenia. Na spłatę całej sumy ma 30 dni. Jeśli w tym czasie nie spłaci należności, sprawa trafia na drogę sądową. 

Oczywiście najlepiej nie doprowadzać do takich sytuacji. Także w interesie banku jest polubowne rozwiązanie sprawy. Najważniejsze, by nie chować głowy w piasek i działać.

Masz problem ze spłatą zobowiązań? Suma rat przerasta Twój miesięczny budżet? Skontaktuj się z nami! Wspólnie przeanalizujemy sytuację i dobierzemy rozwiązanie odpowiadające Twoim możliwościom. Pomożemy Ci uzyskać finansowanie skrojone na miarę indywidualnych potrzeb. Dodatkowo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i podpowiemy, jak postępować, by uniknąć podobnych problemów w przyszłości. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy