Przedawnienie długu

Sprawdź z nami, kiedy przedawnia się dług i jak przeterminowanie długu wpłynie na Twoją sytuację

Oblicz ratę kredytu
i spłać swoje zobowiązania

Rata:  zł

Chcę spłacić swoje zobowiązanie

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu: 44 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 63 566 zł, oprocentowanie stałe 11,38% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 18 966 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 18 966zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 805 zł i ostatnia rata w wysokości 776 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.09.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Oblicz ratę kredytu
i spłać swoje zobowiązania

Rata:  zł

Chcę spłacić swoje zobowiązanie

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu: 44 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 63 566 zł, oprocentowanie stałe 11,38% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 18 966 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 18 966zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 805 zł i ostatnia rata w wysokości 776 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.09.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Zaktualizowano:

Każdy, kto ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań, na pewno zastanawiał się kiedyś, czy może w jakiś sposób uchylić się od uregulowania wierzytelności. Czy długi ulegają przedawnieniu, po jakim czasie przedawniają się długi i jak przedawnienie długu może wpłynąć na sytuację dłużnika? Specjaliści z Biliti nie tylko w szczegółowy sposób wyjaśnią Ci, na czym polega przedawnienie zadłużenia, ale również po analizie Twoich zobowiązań podpowiedzą, w których przypadkach możesz starać się o uchylenie zaspokojenia roszczenia wierzyciela i w razie potrzeby pomogą Ci w przejściu całego postępowania, uwalniając Cię od konieczności spłaty długów.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czy istnieje przedawnienie długów i na czym polega?

Termin przedawnienia długu to pojęcie występujące w kodeksie cywilnym, a więc jak najbardziej istnieje w polskim prawie. Aby móc skorzystać z możliwości przedawnienia najpierw należy mieć nieuregulowany i przeterminowany dług, o którego spłacenie zgodnie z prawem, może domagać się wierzyciel. Prawo jednak nie pozwala egzekwować swoich należności w nieskończoność, stąd też w przepisach kodeksu cywilnego pojawia się pojęcie − przedawniony dług. Zatem, po jakim czasie jest przedawnienie długu? Przepisy przewidują różne terminy w zależności od rodzaju roszczeń, których dotyczą. Powszechna nieznajomość tych terminów lub ogólnie brak świadomości na temat takiego postępowania sprawia, że wierzyciele i firmy windykacyjne niejednokrotnie upominają się o długi przedawnione. Zmieniło się to nieco po roku 2018, kiedy to w przepisach wprowadzono zasadę, zgodnie z którą sąd po wniesieniu sprawy o egzekucję, zobowiązany jest sprawdzić, czy dług, którego ona dotyczy, nie jest przedawniony. Ważne jest również to, że przedawnienie długów w Polsce nie oznacza ich anulowania.

Dług przedawniony a dług przeterminowany

Te dwa pojęcia bardzo często stosowane są zamiennie, w rzeczywistości oznaczają jednak co innego:

 • dług przeterminowany − to zobowiązanie, którego termin płatności już minął. Takim długiem staje się więc każda niespłacona na czas wierzytelność, nawet gdy jest to jednodniowe opóźnienie. Przeterminowanie długu nie stwarza możliwości uchylenia się od jego uregulowania;
 • dług przedawniony – to dług, na którego spłatę upłynął termin określony w przepisach. Zatem, kiedy jest przedawnienie długu? Termin zależy od rodzaju zobowiązania. Po jego upływie istnieje możliwość uchylenia się od zapłaty.

Jakie długi ulegają przedawnieniu ?

Jakie długi się przedawniają? W zależności od tego, jak kategoryzujemy poszczególne roszczenia, lista tych, które podlegają przedawnieniu, sięga kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu pozycji. Do najważniejszych z nich należy:

 • przedawnienie długów bankowych – w tym przypadku ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, po jakim czasie przedawnia się dług. Wynika to z faktu, że długi bankowe dotyczą różnego rodzaju produktów, a te podlegają różnym terminom przedawnienia − 2, 3, a nawet 6 lat.
 • przedawnienie zadłużenia spadkowego – jest to złożony temat. Jaki jest okres przedawnienia długu spadkowego? Ogólnie przyjmuje się, że w tym przypadku przedawnienie wynosi 6 lat, ale zawsze będzie rozpatrywane indywidualnie w zależności od tego, czy spadek został przyjęty, czy odrzucony, czy w ogóle nie zostało takie oświadczenie złożone (wtedy odpowiedzialność finansowa obejmuje tylko i wyłącznie długi do kwoty odpowiadającej wartości majątku). Długi spadkowe mogą dotyczyć również różnego rodzaju roszczeń, więc w tym przypadku data, kiedy zadłużenie ulega przedawnieniu, będzie zależała od jego rodzaju;
 • przedawnienie długu alimentacyjnego – nie ma znaczenia czy dotyczy to alimentów dla dziecka czy osoby dorosłej. Z racji tego, że alimenty wypłacane są comiesięcznie, przedawnienie tego długu dla każdej raty ma inny termin;
 • przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych − roszczenia operatora z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych również podlegają przedawnieniu. Początek biegu okresu przedawnienia to data wymagalności roszczenia o zapłatę rachunku. Dług − kiedy się przedawnia w firmie telekomunikacyjnej? Zazwyczaj są to 2 lata;
 • przedawnienie nakazu zapłaty − nakaz zapłaty to sądowe orzeczenie, nakazujące dłużnikowi spłatę wierzycieli w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dokumentu. Podlega również instytucji przedawnienia.

Kiedy przedawnia się dług? Terminy przedawnienia długów

Po jakim czasie długi ulegają przedawnieniu – to najczęściej zadawane pytanie przez każdego dłużnika. Może to być po dwóch, trzech, pięciu, sześciu, a nawet po dziesięciu latach w zależności od rodzaju roszczenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze terminy przedawnienia długów.

Długi − przedawnienie po 1 roku dotyczy:

 • mandatów,
 • roszczeń z tytułu opłaty za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego.

2-letni czas przedawnienia długu dotyczy:

 • roszczeń za usługi telekomunikacyjne,
 • zobowiązań z tytułu umowy sprzedaży,
 • roszczeń z tytułu nieopłaconej faktury,
 • debetu na koncie bankowym,
 • roszczeń z tytułu umowy o dzieło/zlecenie.

Długi − przedawnienia po 3 latach:

 • roszczenia z tytułu umowy o pracę,
 • niespłacona karta kredytowa,
 • roszczenia z tytułu czynszu,
 • roszczenia z tytułu pożyczki,
 • zobowiązania z tytułu kredytu,
 • roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej,
 • zobowiązania z tytułu działalności.

Przedawnione długi po 5 latach to:

 • roszczenia z tytułu zobowiązań podatkowych – w tym przypadku czas, kiedy ulega przedawnieniu dług, liczy się wyjątkowo od końca roku kalendarzowego, w którym minęła data wymagalności, a nie jak w pozostałych przypadkach od dnia wymagalności zobowiązania.

6-letni okres przedawnienia długu dotyczy:

 • dług spadkowy,
 • zobowiązania stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Długi w Urzędzie Skarbowym – przedawnienie obowiązuje w tym przypadku dopiero po upłynięciu 10 lat i jest to najdłuższy termin przedawnienia wymieniony w przepisach prawa cywilnego.

Kiedy przedawnienie długu w przypadku przerwania jego biegu?

Bieg przedawnienia liczy się od daty, w której dany dług powinien zostać spłacony. Warto również dodać, że przedawnienie długu wchodzi w życie dopiero z końcem roku kalendarzowego, czyli przykładowo, jeśli Twój dług przedawnia się w marcu 2021 roku, to tak naprawdę w życie wejdzie to dopiero z końcem 2021 roku. Polskie prawo zakłada również coś takiego jak przerwanie biegu przedawnienia, co powoduje, że termin przedawnienia biegnie od nowa. Aby przerwać bieg, należy dokonać wskazanych w przepisach czynności, do których zalicza się:

 • rozpoczęcie mediacji, których celem ma być polubowne rozwiązanie konfliktu;
 • złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu;
 • podpisanie ugody;
 • dobrowolna wpłata dłużnika na poczet spłaty zaległego zobowiązania;
 • złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności;
 • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Kiedy dług się przedawnia w przypadku zawieszenia jego biegu?

Wiesz już, po jakim czasie dług ulega przedawnieniu i że możliwe jest przerwanie jego biegu. Jeśli jednak ta sytuacja nie dotyczy Ciebie, to istnieje jeszcze takie pojęcie, jak zawieszenie biegu przedawnienia. Co to oznacza w praktyce, jakie roszczenia obejmuje i kiedy się przedawniają długi, których bieg został zawieszony? Zawieszenie biegu przedawnienia jest możliwe wtedy, gdy wyegzekwowanie roszczeń majątkowych jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Działanie to wydłuża termin przedawnienia nawet o kilka lat − bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a jeśli już trwa, to nie wlicza się do tego okresu. Zawieszenie dotyczy:

 • roszczeń, przysługujących dzieciom przeciwko rodzicom – przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • zobowiązań, które dotyczą osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko ich opiekunom – przez czas sprawowania przez te osoby opieki;
 • roszczeń małżonków – przez czas trwania małżeństwa;
 • innych zobowiązań, których wierzyciel nie może dochodzić przed sądem z powodów niezależnych od niego – do momentu usunięcia przeszkody.

Zawieszenie biegu przedawnienia często stosują osoby, które mają zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zawarcie umowy o odroczenie płatności składek sprawia, że nie będą naliczane odsetki za opóźnienia w spłacie, a dłużnik zyskuje nawet kilka lat na zdobycie środków na uregulowanie zobowiązania.

Kiedy dług się nie przedawnia?

Przedawnienie długu w Polsce jest ogólną zasadą, która przewiduje jednak pewne wyjątki. Nie przedawniają się:

 • zobowiązania właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności,
 • roszczenia windykacyjne, które wynikają z prawa własności nieruchomości,
 • roszczenia o zaprzestanie naruszeń wynikające z prawa własności nieruchomości.

Jakie konsekwencje niesie za sobą przedawnienie długu?

Przedawnienie wierzytelności oznacza to, że nie ma obowiązku jej spłaty. Odmowa uregulowania przez dłużnika zobowiązania nie będzie skutkowała żadnymi działaniami prawnymi. Nie oznacza to jednak, że nie odczuje on żadnych konsekwencji. Przedawnienie zadłużenia nie zapobiegnie wpisaniu dłużnika do baz jak BIK czy BIG. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której ciężko będzie otrzymać w przyszłości kredyt lub dokonać zakupów na raty. Kiedy długi ulegają przedawnieniu, nie znikają całkowicie, ale przekształcają się w tzw. zobowiązania naturalne, które nie muszą być obowiązkowo realizowane.

Wniosek o przedawnienie zadłużenia

Kiedy przedawniają się długi, windykatorzy nie zawsze zaprzestają prób ich wyegzekwowania. W tej sytuacji wystarczy poinformować wierzycieli o odmowie uregulowania zobowiązania, to po jego stronie stoi obowiązek udowodnienia, że dług jest nieprzedawniony. Kiedy dług jest przedawniony, a Ty masz tego 100-procentową pewność, możesz również ustosunkować się do tego na piśmie. Taki wniosek o przedawnienie długu może za Ciebie przygotować Biliti.

Kiedy dług ulega przedawnieniu, w formalnościach pomoże Ci Biliti

Jeśli Ty też należysz do osób, które tylko czekają na to, kiedy dług ulega przedawnieniu i pokładasz w tym duże nadzieje, licząc na poprawę Twojej sytuacji finansowej, to koniecznie skorzystaj z pomocy Biliti. Nasz doświadczony zespół przeanalizuje Twoją sytuację, podpowie, kiedy długi się przedawniają i jak możesz to wykorzystać w swojej sytuacji. Zajmujemy się kompleksowo oddłużaniem, dlatego zyskujesz pewność, że nie tylko uchronimy Cię od prawnych konsekwencji długów, ale realnie poprawimy Twoją sytuację finansową. Zawsze warto uzbroić się w wiedzę na temat tego, po jakim czasie dług się przedawnia, ale czasem to nie wystarczy, aby wyjść na prostą. Zaufaj więc w tej kwestii naszym doradcom finansowym. Zadzwoń, a my uwolnimy Cię od długów.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

5/5 - (32 votes)