Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej należącej do Administratora wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

 1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI

  Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie możemy od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony.

  Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności o prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać nasz Serwis.

  Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

 2. DEFINICJE

  Administrator – Kamil Kalbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biliti Kamil Kalbarczyk, adres siedziby: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, NIP: 5060029961, REGON: 360153609.

  Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://biliti.pl.

  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 3. ŹRÓDŁA DANYCH

  Dane osobowe mogą być przez nas zbierane w następujący sposób:

  • strona internetowa Administratora – za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  • poprzez analizę logów dostępowych,
  • informacje dostarczone przez Użytkownika telefonicznie, listownie,
  • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 5. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. przekazania danych współpracującym Partnerom biznesowym – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. ODBIORCY DANYCH

  Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 5 powyżej mogą być:

  1. osoby upoważnione przez Administratora danych – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  3. podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
  4. współpracujący z Administratorem Partnerzy biznesowi;
  5. podmioty zarządzające Serwisem, firmy świadczące usługi hostingowe, usługi IT, podmioty świadczące obsługę informatyczną oprogramowania stosowanego przez Administratora.
 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 ROD);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres Administratora wskazany w punkcie XI poniżej lub kontakt pisemny na adres Administratora wskazany w punkcie XI poniżej.

 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji przekazanych przez Ciebie. Prosimy jednakże, abyś zauważył, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiasz udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

  Przechowujemy Twoje informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów, prawidłowego korzystania z Serwisu i uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  Podane przeze Ciebie informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.

 10. PLIKI COOKIES

  Czym jest cookies?

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

  W jakim celu używamy cookies?

  Serwis używa plików cookies w celu prawidłowego działania w/w strony internetowej. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia oraz oprogramowania zainstalowanych na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych potrzeb odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Stosujemy cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a pliki z logami analizujemy w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

  Jakie cookies używamy?

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ramach Serwisu stosowane są:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • „analityczne” pliki cookies, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W  związku z tym my oraz inne podmioty, świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
  • „marketingowe” cookies – zarówno my, jak i nasi zaufani partnerzy, wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

  Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

  Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

  Google Analytics

  Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?

  Zależy to od tego, czy są to tzw. pliki „stałe”, czy „sesyjne”. Stały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że użytkownik wcześniej sam go usunie. Sesyjny plik cookie z kolei traci ważność po zakończeniu sesji użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki.

  Zarządzanie ustawieniami cookies

  Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies. W przeglądarce jest możliwość zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis lub określenia ustawień dla różnych typów „cookies”.

  Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

  Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

  Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

 11. DANE KONTAKTOWE

  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@biliti.pl lub adres korespondencyjny: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@biliti.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

 12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.