Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Twoje dane traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka opisuje w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe i Twoją prywatność, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. W polityce określamy cele, zakres, rodzaje danych, jakie możemy od Ciebie zbierać, a także zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. Znajdziesz tutaj również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że część usług, które oferujemy przekieruje cię do stron lub serwisów internetowych, na których są inni administratorzy danych osobowych.

Korzystamy z technologii, która pozwala gromadzić pliki cookies. Informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii znajdziesz w Rozdziale VII poświęconym Polityce cookies.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prooperate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944995, NIP: 5223217093, REGON: 520963167

Z administratorem możesz skontaktować się za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@prooperate.pl lub na adres do korespondencji: ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, aby  chronić Twoje dane osobowe. Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Gajewski. We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nim skontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: iod@prooperate.pl.

II. Zakres i sposoby przetwarzania danych

W związku z korzystaniem przez strony internetowej, zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przez nas zbierane w następujący sposób:

 • strona internetowa Administratora – za pomocą dostępnych formularzy,
 • poprzez analizę logów dostępowych,
 • informacje dostarczone przez Użytkownika telefonicznie, listownie,
 • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem,
 • za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zgłoszenia przesłanego przez udostępniony na stronie internetowej formularz – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania, które otrzyma Administrator na oficjalne adresy e-mail umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO),
 4. udostępnienia danych Partnerom biznesowym współpracującym z Administratorem, na podstawie Twojej zgody, w celu przedstawienia oferty handlowej przez tego partnera za pomocą kanału komunikacji, na który wyrazisz zgodę – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności udzielania odpowiedzi właściwym organom państwowym (podstawa prawna: art. 6 lit. c RODO),
 6. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 7. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO),
 8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą bilitikredyty oraz konta w portalu LinkedIn pod nazwą bilitipli, wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. wykorzystywania cookies na stronie internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).

Podczas skorzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przetwarzamy Twój adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w rozdziale VII – Polityka cookies.

Jeżeli się z nami kontaktujesz, to możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak, jeżeli nie podasz nam adresu e-mail lub numeru telefonu, to nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

 IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Poniżej znajdziesz prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz zrealizować swoje prawa, to skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych w wybrany przez Ciebie sposób.

Przysługuje Ci prawo dostępu do:

 • dostępu do danych – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy;
 • żądania ich sprostowania – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo ograniczenia przetwarzania – masz prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale ty sprzeciwiasz się usunięciu danych żądając zamiast usunięcia ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana na Twój adres bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Ciebie i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – masz prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Wskazane powyżej prawa nie zawsze mają charakter bezwzględny. W niektórych przypadkach Twoje prawa mogą być ograniczone lub ich wykonanie jest uzależnione od spełnienia innych wymagań prawnych. W każdym przypadku po otrzymaniu Twojego wniosku udzielimy Ci stosownych wyjaśnień, jeżeli nie będziemy mogli zrealizować któregoś z Twoich żądań.

Twoje prawa zrealizujemy w terminach wskazanych przez przepisy prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy np. dostawcom usług IT, jak również podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy.

W niektórych przypadkach Administrator może ujawnić  wybrane informacje dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli przekazujemy Twoje dane poza EOG, to robimy to z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, zapewniając odpowiedni stopień ochrony,  przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Z uwagi na korzystanie z usług między innymi: Google, Microsoft oraz Meta, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Informujemy, że Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą, na mocy której stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (Decyzja wykonawcza z dnia 10 lipca 2023 r. – Data Privacy Framework).

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej lub prowadzenia korespondencji z użytkownikiem. Jeżeli podstawą prawną jest Twoja zgoda, to dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zrealizowania celu, w którym dane zostały zebrane. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, to dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przeglądającego Strona internetowa. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika na stronie internetowej i dokonywanych przez niego czynności.

Gdy wchodzisz na naszą stronę, otrzymujesz informację o plikach cookies i możesz wybrać, które z nich możemy pobierać. Wyjątkiem są ciasteczka, które są niezbędne, aby strona działała.

Gdy zaakceptujesz pliki cookies na naszej stronie, będziemy zbierać określone w nich informacje w celach statystycznych i analitycznych. Pliki cookies mogą pobierać Twój adres IP. Nie możemy Cię zidentyfikować przy pomocy samego adresu IP.

Do czego są wykorzystywane Pliki cookies na stronie internetowej?

Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego działania stron internetowych, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do niej i uprościć korzystanie.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz w celu marketingowym – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy wejściu na stronę internetową.

Na stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator stosuje następujące rodzaje cookies: statystyczne, preferencyjne, marketingowe i niezbędne. Za pomocą platformy do zarządzania plikami cookies na stronie internetowej możesz sprawdzić jakie pliki cookie stosujemy, kto jest ich dostawcą oraz jaki jest okres ich przechowywania.

Zewnętrze pliki cookies

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony internetowej:

 • Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics na naszej stronie internetowej:

  • remarketing w Google Analytics;
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • Google Signals – pozwala na łączenie danych sesji pochodzących z witryny z użytkownikami zalogowanymi na konta Google, którzy mają włączoną personalizację reklam;
  • Rozszerzona konwersja;
  • Personalizowanie grupy odbiorców;
  • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony internetowej, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 • Google Search Console

Korzystamy z Google Search Console, które pomaga nam zrozumieć jak nasz strona internetowa postrzegany jest przez Użytkowników, monitoruje zmiany w nim zachodzące oraz poprawia jego sprawność. Google Search Console wykorzystywany jest przez nas w celach statystycznych, gdyż pomaga nam w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz monitorowanie jej ogólnego działania. Ponadto narzędzie to optymalizuje naszą stronę internetową pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością strony internetowej.

 • Google Ads

Korzystamy z Google Ads, który umożliwia nam mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Strona internetowa. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 • Google Tag Manager

Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 • Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem:

https://pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców

Administrator może osadzać na stronie internetowej treści z portali, stron internetowych blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu  YouTube.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Zarządzenie ustawieniami cookies

Na stronie internetowej stosowana jest platforma zarządzania swoimi preferencjami w zakresie cookies.

Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z strony internetowej.

Statystyczne, marketingowe i preferencyjne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na ich instalację poprzez wyrażenie zgody przy wejściu na stronę internetową.

Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację statystycznych, marketingowych i preferencyjnych cookies poprzez zaznaczenie poszczególnych rodzajów cookies na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową Administratora.

Zmiana ustawień w zakresie cookies z poziomu ustawień przeglądarki internetowej

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies w każdej chwili. W lewym dolnym rogu strony internetowej znajduje się przycisk, który otwiera panel zgód. Użytkownik może anulować lub zmienić swoje zgody. W przeglądarce jest możliwość zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Strona internetowa lub określenia ustawień dla różnych typów „cookies”.

Dodatkowo Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki, z której korzystasz.

VIII. Profilowanie

Podane przeze Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

IX. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy możliwość zmiany postanowień polityki prywatności. O każdej zmianie będziemy informować z wyprzedzeniem. Po dokonaniu zmiany polityki prywatności, opublikujemy jej najnowszą wersję.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).