blokada konta bankowego

Niespłacane zadłużenie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Zajęcie komornicze to powszechna praktyka, której każdy dłużnik powinien być świadomy. Jedną z najpopularniejszych czynności egzekucji długu jest zajęcie rachunku bankowego. Blokada środków na koncie to nieprzyjemny fakt, ale też nie koniec świata. Zobacz, co oznacza blokada na koncie i jak wyjść z tej sytuacji.

Zajęcie komornicze kojarzyć się może bardzo filmowo. Przychodzi pan w garniturze i zabiera cały dobytek. Na szczęście nie do końca tak to wygląda w rzeczywistości. Komornik zajmuje się wykonywaniem egzekucji na dłużnikach, w którego skład wchodzi także zajęcie konta bankowego. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Zablokowane konto bankowe - kiedy komornik może wejść na konto?

Każda osoba mająca problem z terminowym spłacaniem zadłużenia powinna liczyć się z możliwymi konsekwencjami swoich działań w postaci egzekucji komorniczej. Zanim jednak do niej dojdzie, przeprowadzona zostanie windykacja polubowna. Firma windykacyjna będzie starała się ustalić z dłużnikiem najdogodniejszy sposób i termin spłaty zadłużenia. W przypadku, gdy to rozwiązanie problemu nie przyniesie rezultatu, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu.

Pomoc osobom zadłużonym z komornikiem

Przed zajęciem komorniczym uchronić może wyrażenie chęci spłaty długu. W przypadku, gdy dłużnik nie zdecyduje się na polubowne rozwiązanie sprawy, sąd wyda nakaz, który rozpocznie egzekucję komorniczą. 

Kto może zablokować konto bankowe?

Choć powszechnie mówi się, że to bank zablokował środki, nie robi on tego ze swojej inicjatywy, a na polecenie innych instytucji. Bank sam może zablokować konto krótkoterminowo, np. do czasu podjęcia odpowiednich kroków przez właściwe organy. 

Organy mogące odpowiadać za blokadę rachunku to:

 • Urząd Skarbowy,
 • ZUS,
 • Izba Celna,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • prokurator,
 • sąd,
 • komornik.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Komornik posiadający tytuł wykonawczy może zablokować konto osobiste zadłużonego. Jak to wygląda w praktyce? Bank dostaje od komornika informacje, aby ten nie wypłacał pieniędzy z danego rachunku. Dotyczy to środków, które już są, ale także tych, które zostaną dopiero przelane na konto. Wówczas zajęta kwota przekazywana jest na pokrycie należności. 

W teorii komornik nie ma prawa zająć konta bez zawiadomienia o tym dłużnika. W praktyce wygląda to jednak trochę inaczej. Przepływ informacji na linii komornik-bank jest na tyle szybki, że zanim dłużnik otrzyma pismo, egzekucja najczęściej jest już w toku. Dlatego warto pilnować, aby adres korespondencyjny był prawidłowy, to na niego wysyłane są informacje o wszczęciu postępowania.  

Do ustalenia numeru konta dłużnika nie potrzeba wiele. Wierzyciel sam mógł przekazać komornikowi informacje na ten temat. Jednak sam PESEL wystarczy do ustalenia numeru rachunku bankowego. System OGNIVO pozwala na przepływ informacji o klientach między bankami a podmiotami uprawnionymi. 

Ile trwa blokada środków na koncie?

Zablokowanie konta może trwać do momentu aż, zadłużenie zostanie całkowicie spłacone. Dłużnicy chcąc uniknąć egzekucji, zastanawiają się często nad przeniesieniem rachunku do innego banku. Dzięki systemowi OGNIVO komornicy mają łatwy dostęp do informacji o numerze konta dłużnika. Przeniesienie rachunku może jedynie odwlec sprawę w czasie, ale nie spowoduje zaprzestania egzekucji. W przypadku, gdy na konto regularnie wpływało wynagrodzenie, a w pewnym momencie przestanie, będzie to sygnałem dla komornika do sprawdzenia innych rachunków dłużnika. Co więcej, komornik ma prawo zająć dowolną liczbę kont, więc założenie nowego wcale nie uchroni od spłaty długu. 

Zablokowane konto przez komornika - po jakim czasie zajmuje on konto?

Egzekucja rozpoczyna się od przesłania przez komornika pisma o zajęciu środków dłużnika. Bank otrzymuje także odpis tytułu wykonawczego. Tym samym wzywa on placówkę finansową do zaprzestania dokonywania wypłat z danego rachunku do wysokości zajętej wierzytelności. Zazwyczaj 7 dni po wszczęciu postępowania bank przelewa środki na konto komornika. 

Czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika?

Blokada konta bankowego uniemożliwia wypłacanie z niego pieniędzy. Nie można płacić za zakupy czy przelewać środków na inne konto. Możliwy jest oczywiście przelew na zablokowane konto. Trzeba być jednak świadomym, że przelane środki zostaną zajęte przez komornika na poczet spłaty długu. 

A co jeśli wypłata zostanie wysłana na inne konto? Czy komornik ma możliwość zajęcia tych pieniędzy? To wszystko zależy, czyje jest to konto. Komornik ma prawo zająć jedynie rachunek należący do dłużnika, gdyż tylko on jest zobowiązany do spłaty należności wierzycielom. Wypłata wynagrodzenia w gotówce także nie uchroni dłużnika od spłaty należności. Pracodawca zostaje poinformowany przez komornika o zajęciu wynagrodzenia. Zatrudniający nie może przekazać wypłaty w gotowce pod groźbą grzywny. 

Blokada konta przez komornika - kwota wolna

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zawsze uzależniona od minimalnego wynagrodzenia i stanowi jej 75%. W pierwszym półroczu płaca minimalna brutto wynosi 3490 zł, więc kwota wolna od zajęcia to 2617,5 zł. Od 1 lipca do końca roku wartość wynagrodzenia minimalnego wzrośnie do 3600 zł brutto, gdzie 75% tej sumy to 2700 zł. 

Kwota wolna nie przysługuje niestety wszystkim. Wyjątek stanowią dłużnicy alimentacyjni. W ich przypadku komornik może zająć 100% środków znajdujących się na koncie bankowym. 

Komornik może wiele, ale nie wszystko. Wpływy na konto, które są wykluczone z zajęcia komorniczego to choćby 500 plus oraz wybrane świadczenia i zasiłki. 

Czy komornik może zająć konto dziecka?

W przypadku egzekucji komorniczej rodzica, konto bankowe jego dziecka nie może zostać zajęte. Zgodnie z przepisami, konto dziecka dłużnika jest wolne od zajęcia, ponieważ dziecko oraz inne osoby trzecie nie odpowiadają za cudze długi. Jednak istnieją pewne wyjątki, na przykład, gdy istnieje wspólność majątkowa między małżonkami lub gdy dziecko jest wspólnikiem w działalności gospodarczej.

Dodatkowo komornik korzysta z systemu OGNIVO w trakcie egzekucji, który służy między innymi do namierzenia rachunku bankowego dłużnika. Jednak konto bankowe dziecka, które nie jest dłużnikiem, nie jest widoczne w tym systemie. Wyszukiwanie w systemie OGNIVO opiera się na numerze PESEL dłużnika. Nawet wspólne zamieszkiwanie czy pozostawanie pod opieką prawną rodzica (w przypadku nieletnich) nie umożliwi egzekucji z konta dziecka. To samo dotyczy zajęcia komorniczego wynagrodzenia dzieci dłużnika.

Czy komornik może zająć zagraniczne konto bankowe?

Konta zagraniczne należące do dłużnika nie mogą zostać bezpośrednio zajęte przez polskiego komornika. Jednak, jeśli Polska ma z danym krajem podpisaną odpowiednią umowę, komornik może skontaktować się ze swoim odpowiednikiem w innym kraju, który podejmie odpowiednie działania w celu zajęcia tych kont. Wskutek tego właściciel konta zagranicznego zostanie obciążony znacznymi kosztami zagranicznej egzekucji komorniczej.

W praktyce polski komornik zazwyczaj nie ma wiedzy na temat zagranicznych kont dłużnika, wobec którego prowadzi postępowanie, chyba że chodzi o znaczne sumy pieniędzy. W takich przypadkach może podjąć działania w celu zlokalizowania tych kont. Warto również zauważyć, że konta prowadzone w Polsce, ale w walucie obcej, mogą być łatwo zajęte przez komornika.

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Jeżeli egzekucja komornicza dotyczy osoby, która jest właścicielem konta oszczędnościowego, istnieje możliwość zajęcia tego konta. W takiej sytuacji, gdy komornik może również zablokować wynagrodzenie dłużnika.

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Wniosek o odblokowanie konta przez komornika można sporządzić samodzielnie lub pobrać gotowy wzór z internetu. W obu przypadkach musi być wyrażony w oficjalnej formie.

Wniosek musi zawierać:

 • Dane osobowe,
 • Sygnaturę akt,
 • Adresata,
 • Numer rachunku bankowego, o którego odblokowanie chodzi,
 • Z jakiego tytułu wpływają na konto pieniądze, które chcesz odblokować (np. wynagrodzenie, alimenty).
 • Uzasadnienie, dlaczego wnioskujesz o odblokowanie konta,
 • Twój podpis,
 • Ewentualne załączniki (np. wyciągi z konta bankowego, zaświadczenie od pracodawcy).

Blokada konta przez Urząd Skarbowy - czym jest?

Zajęcie konta następuje w przypadku, gdy dana osoba nie ureguluje należności finansowych w wyznaczonym terminie. Moment zajęcia konta nie jest ściśle określony i zależy od wykrycia zadłużenia. Najczęściej dochodzi do egzekucji administracyjnej przez organy podatkowe w przypadku braku odprowadzenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. Termin zajęcia konta jest determinowany przez organy skarbowe.

Procedura egzekucyjna ma na celu odzyskanie środków, na które dana osoba się zadłużyła. Środki te mogą być pozyskiwane z różnych źródeł, w zależności od zadłużenia. Organ egzekucyjny zajmuje tylko tę konkretną kwotę pieniędzy, która jest określona w długu. Nie może zająć większej ani mniejszej sumy niż zadłużenie.

W przypadku, gdy kwota zadłużenia przewyższa depozyt, którym dłużnik dysponuje, może zostać wszczęte postępowanie podobne do zajęcia komorniczego. Oznacza to, że organ egzekucyjny podejmuje dodatkowe kroki w celu odzyskania pełnej kwoty zadłużenia.

Urząd Skarbowy, podobnie jak komornik, nie może zająć kwoty wolnej, czyli równowartości 75% minimalnego wynagrodzenia.

Ile trwa odblokowanie konta przez Urząd Skarbowy?

Odblokowanie rachunku bankowego następuje natychmiast po uregulowaniu długu. Kwota zadłużenia obejmuje również odsetki i koszty egzekucyjne. Czas spłaty zadłużenia zależy od sytuacji finansowej dłużnika i może trwać od kilku miesięcy do nawet kilkunastu miesięcy.

Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta? Jak wyjść z długów z komornikiem?

Na odblokowanie konta przez komornika jest jeden skuteczny sposób - jest nim spłata zadłużenia. Wnioskowanie do banku niewiele przyniesie. Jedyną osobą mogącą podejmować decyzje w tej kwestii jest komornik. Zadłużenie można próbować rozłożyć na raty, zwłaszcza jeśli jest wysokie i jego  jednorazowa spłata byłaby po prostu niemożliwa. 

Do odblokowania konta nie wystarczy sama spłata długów. Aby to się stało, bank musi otrzymać od komornika pismo o zakończeniu czynności egzekucyjnych. Zazwyczaj dzieje się to bezzwłocznie, więc dokument powinien dotrzeć do banku w przeciągu kilku dni. Warto pamiętać, że komornik nie może odblokować rachunku, zrobić to może jedynie bank. Instytucja finansowa po otrzymaniu wniosku od komornika odblokowuje środki. Nie ma konkretnych przepisów regulujących, ile dni ma bank na odblokowanie konta. W praktyce trwa to od kilku do kilkunastu dni. 

Potrzebujesz pomocy z konsolidacją? Wyślij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy