Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Biliti Kamil Kalbarczyk ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, NIP: 5060029961, adres e-mail: kontakt@biliti.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu przekazania danych współpracującym Partnerom biznesowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
  2. Sane Capital Sp. z o.o. ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, KRS: 0000855001, adres e-mail: kontakt@sanecapital.com.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki oraz w celu realizacji usługi pośrednictwa kredytowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO. Dane zostały pozyskane od Pana/Pani lub od Biliti Kamil Kalbarczyk ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, NIP: 5060029961.
  3. Trust Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-120) przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 209C lok. 44, KRS: 0000910604, adres e-mail: kontakt@trustcapital.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki oraz w celu realizacji usługi pośrednictwa kredytowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO. Dane zostały pozyskane od Pana/Pani lub Biliti Kamil Kalbarczyk ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, NIP: 5060029961,dalej zwani „Administrator”
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 1 powyżej mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora danych – pracownicy oraz współpracownicy;
  2. podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  3. Sane Capital Sp. z o.o. przekazuje dane do biur informacji gospodarczych takich jak: …………
  4. podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
  5. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, urząd skarbowy, podmioty świadczące usługi hostingu, usługi IT, podmioty świadczące obsługę informatyczną oprogramowania stosowanego przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 1 powyżej:
  1. w związku z realizacją zawartej umowy pożyczki lub umowy o świadczenie usług pośrednictwa kredytowego, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  2. dane przekazane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 6 lat od zakończenia Umowy; zgodę można odwołać wysyłając wiadomość e-mail odpowiednio na adres: kontakt@biliti.pl
  3. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze danych w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej oraz pośrednictwa kredytowego i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;
  4. w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę takiego przetwarzania;
  5. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora danych, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
  6. w celach podatkowych lub innych rozrachunków – przez okres 5 lat od zakończenia się roku obrotowego, w którym wystąpiło zdarzenie.
 4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 ROD);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres Administratora wskazany w punkcie 8 poniżej lub kontakt pisemny na adres Administratora wskazany w punkcie 8 poniżej.
 8. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w:
  1. Biliti Kamil Kalbarczyk – Pani Anna Kalbarczyk
   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@biliti.pl
  2. Sane Capital Sp. z o. o – Pani Agnieszka Strzałkowska
   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@sanecapital.com.pl
  3. Trust Capital Sp. z o. o. – Pani Joanna Jędryka-Barszcz
   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@trustcapital.pl

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 9. Podane przeze Panią/Pana informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państwa trzeciego.