Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Prooperate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedstawia następujące informacje:

Administrator danychProoperate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa (Administrator).
Dane kontaktoweZ Administratorem można się skontaktować na adres poczty elektronicznej: kontakt@prooperate.pl lub pisemnie: ul. Marcina Flisa 5/49, 02-247 Warszawa
Inspektor Ochrony DanychAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@prooperate.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kategorie danychAdministrator przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL),dane finansowe (np. dane o dochodach i zobowiązaniach),dane kontaktowe (np. adres). 
Źródło danychPani/Pana dane Administrator pozyskał bezpośrednio od Pani/Pana, od Partnera biznesowego, któremu Pan/Pani wyraził zgodę na udostępnienie danych Administratorowi w celu przedstawienia oferty. Szczegółowe informacje zawierające dane Partnera biznesowego, który udostępnił dane przekazywane są przez Administratora na każde Pana/Pani zapytanie. Administrator może także gromadzić Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, w tym Biura Informacji Kredytowej.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celach: weryfikacji oraz wstępnej oceny zdolności kredytowej na potrzeby przedstawienia oferty przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,spełnienia wymagań prawnych związanych z udzieleniem wyjaśnień dotyczących oceny zdolności kredytowej zgodnie z art. 10 Ustawy o kredycie konsumenckim – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO,marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej na podstawie wyrażonej zgody – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO,statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Okres przez który dane będą przechowywanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych: w związku z weryfikacją Pani/Pana danych na potrzeby przedstawienia oferty przez Administratora – przez czas niezbędny do przygotowania oferty. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Administratora weryfikacji Pani/Pana danych zostanie wydana decyzja negatywna (brak możliwości przedstawienia oferty i zawarcia umowy) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc od daty wydania negatywnej decyzji lub Pani/Pana rezygnacji z oferty Administratora, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania lub zrealizowania przez Administratora celu, dla jakiego została ona zebrana, w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora danych, jeżeli podstawą jest zgoda do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, a w przypadku uzasadnionego interesu do czasu jego realizacji lub otrzymania sprzeciwu, w zakresie przetwarzania w celach statystycznych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, w przypadku otrzymania roszczenia, do czasu rozwiązania sprawy lub przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danychDane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczące usługi z zakresu IT.osobom upoważnionym przez Administratora danych – pracownikom oraz współpracownikom;podmiotom, którym Administrator danych zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;odbiorcom danych takim jak: banki, kancelarie prawne.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prawa osoby, której dane  dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (jeśli będzie to technicznie możliwe może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Administratora.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub do organizacji międzynarodowychPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W zakresie w jakim dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych ma charakter obligatoryjny, niezbędny do przedstawienia oferty przez Administratora, a w dalszej konsekwencji zawarcia i realizacji Umowy.