POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej należącej do Administratora wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

      1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie możemy od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony.

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności o prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych.

Polityka obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę dostępną pod adresem: https://biliti.pl/.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać nasz Serwis.

Na stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron trzecich.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

      2. DEFINICJE

Administrator Serwisu, Administrator – Biliti K. Kalbarczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000982441, REGON: 521820978, NIP: 9512539623.

Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu – Biliti K. Kalbarczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000982441, REGON: 521820978, NIP: 9512539623.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://biliti.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

       3. ŹRÓDŁA DANYCH

Dane osobowe mogą być przez nas zbierane w następujący sposób:

 • strona internetowa Administratora – za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
 • poprzez analizę logów dostępowych,
 • informacje dostarczone przez Użytkownika telefonicznie, listownie,
 • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem,
 • za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych.
      4. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

      5. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zgłoszenia przesłanego przez udostępniony w Serwisie formularz – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 2. udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania, które otrzyma Administrator na oficjalne adresy e-mail umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a oraz lit. f RODO),
 3. udostępnienia danych Partnerom biznesowym współpracującym z Administratorem, na podstawie Twojej zgody, w celu przedstawienia oferty handlowej przez tego Partnera za pomocą kanału komunikacji, na który wyrazisz zgodę – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO),
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności udzielania odpowiedzi właściwym organom państwowym (podstawa prawna: art. 6 lit. c RODO),
 5. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 6. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO),
 7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 8. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą „Biliti – Twoje Finanse” oraz konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Biliti”, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. wykorzystywania cookies w Serwisie i jego podstronach – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
      6. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 5 powyżej mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora danych – pracownicy oraz współpracownicy;
 2. podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 3. podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
 4. współpracujący z Administratorem Partnerzy biznesowi, którym udostępniamy dane na podstawie Twojej zgody;
 5. podmioty zarządzające Serwisem, firmy świadczące usługi hostingowe, usługi IT, usługi analityczne i wsparcie działań marketingowych, podmioty świadczące obsługę informatyczną oprogramowania stosowanego przez Administratora.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, na przekazanie którym Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług między innymi Google oraz Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

      7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do momentu jego zrealizowania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, do czasu jej wycofania lub zrealizowania przez Administratora celu, w którym dane zostały zebrane.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

      8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego (art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 ROD);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu);
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Powyższe prawa nie zawsze mają charakter bezwzględny. W indywidualnych przypadkach Twoje prawa mogą być ograniczone lub wykonanie niektórych praw jest uzależnione od spełnienia innych wymagań prawnych. W każdym przypadku po otrzymaniu Twojego wniosku udzielimy Ci stosownych wyjaśnień, jeżeli nie będziemy mogli zrealizować któregoś z Twoich żądań.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres Administratora  wskazany w punkcie XIII poniżej lub kontakt pisemny na adres Administratora wskazany w punkcie XIII poniżej. Administrator informuje, iż przed przystąpieniem do realizacji praw, o których mowa powyżej dokonuje weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, tym samym może zwracać się z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji, w celu prawidłowej identyfikacji.

Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą w terminie przewidzianym w art. 12 RODO.

      9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji przekazanych przez Ciebie. Prosimy jednakże, abyś zauważył, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiasz udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

Przechowujemy Twoje informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów, prawidłowego korzystania z Serwisu i uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podane przeze Ciebie informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

      10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Biliti K. Kalbarczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie posiada konta/profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook oraz LinkedIn, których jest Administratorem, w zakresie w jakim określają to regulaminy tych serwisów.

 1. Fanpage w serwisie Facebook

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie „Biliti – Twoje Finanse”, która dostępna jest pod adresem URL: (dalej jako Fanpage) jest K Biliti K. Kalbarczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000982441, REGON: 521820978, NIP: 9512539623.

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage jest administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda oraz uzasadniony interes Administratora danych. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage, serwisowi IT.

Twoje uprawnienia wynikające z przetwarzania danych opisane są w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG, a więcej o tym znajdziesz pod adresem https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

 1. Profil w serwisie LinkedIn

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie Biliti, która dostępna jest pod adresem URL: (dalej jako Profil) jest Biliti K. Kalbarczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000982441, REGON: 521820978, NIP: 9512539623.

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z Profilu jest administrator portalu LinkedIn. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Profilem firmowym Administratora, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem firmowym Administratora.

Dane będą przetwarzane także w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu LinkedIn jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z Profilu firmowego, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności LinkedIn w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających Profil.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez LinkedIn tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi prowadzącemu Profil.

Twoje dane osobowe podawane na portalu LinkedIn w związku z korzystaniem z profilu mogą być dostępne również administratora tego portalu – tj. LinkedIn. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu LinkedIn.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora profilu przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem Profilu firmowego Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” Profilu firmowego Administratora, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu LinkedIn.

      11. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści umieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora Serwisu (np. zdjęcia, teksty, video) i podlegają ochronie na mocy przepisów prawa. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

      12. PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Zgoda na Cookies

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookies. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookies i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie zwrotu „Zaakceptuj wszystko”. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookies, ale w dalszym ciągu korzystasz ze strony internetowej, uznajemy to za Twoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

W jakim celu używamy cookies?

Serwis używa plików cookies w celu prawidłowego działania naszej strony internetowej. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych potrzeb odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Stosujemy cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a pliki z logami analizujemy w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Jakie cookies używamy?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
 2. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W tabeli poniżej, prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies na stronie Administratora:

Nazwa Ciasteczka Typ Rodzaj Opis Okres ważności
_ga stałe statystyczne Google Analytics – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron 2 lata
_gid stałe statystyczne Google Analytics – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron 1 dzień
_gat stałe statystyczne Google Analytics – filtrowanie żądań automatów 1 minuta
_gat_gtag_UA_* stałe statystyczne Google Analytics – zachowanie unikalnego ID użytkownika 1 minuta
_ga_* stałe statystyczne Google Analytics – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron 1 rok
cmplz_policy_id stałe niezbędne Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies 365 dni
cmplz_functional stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
cmplz_statistics-anonymous stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
cmplz_preferences stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
cmplz_statistics stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
cmplz_marketing stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
cmplz_consent_status stałe niezbędne Zapis preferencji plików cookie 365 dni
VISITOR_INFO1_LIVE stałe niezbędne YouTube – szacowanie przepustowości 6 miesięcy
_fbp stałe marketing Facebook – zliczanie i śledzenie wyświetleń stron 3 miesiące
GPS sesyjne marketing YouTube – przechowywanie danych o lokalizacji sesja
YSC sesyjne marketing YouTube – przechowywanie i śledzenie interakcji sesja
PREF stałe marketing YouTube – przechowywanie preferencji użytkownika 8 miesięcy

 

Zewnętrze pliki cookies

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Serwisu:

 • Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Serwisie:

 • remarketing w Google Analytics;
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania Serwisu, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania Użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych Użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 • Google Search Console

Korzystamy z Google Search Console, które pomaga nam zrozumieć jak nasz Serwis postrzegany jest przez Użytkowników, monitoruje zmiany w nim zachodzące oraz poprawia jego sprawność.

Google Search Console wykorzystywany jest przez nas w celach statystycznych, gdyż pomaga nam w działaniach takich jak: pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce, monitorowanie ruchu na stronie, monitorowanie błędów w kodzie strony oraz monitorowanie jej ogólnego działania. Ponadto narzędzie to optymalizuje naszą stronę internetową pod kątem pozycjonowania, pomaga planować strategię promowania fraz kluczowych, informuje o problemach związanych z serwerem oraz złośliwym oprogramowaniem oraz rejestruje problemy z czytelnością i dostępnością strony internetowej.

 • Facebook Pixel

Facebook Pixel to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 • Wtyczki społecznościowe

W Serwisie wykorzystywana jest wtyczka portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik po kliknięciu w ikonę wtyczki Facebook odsyłany jest do serwisu społecznościowego Facebook. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portal społecznościowy Facebook. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod linkiem Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców

Administrator może osadzać w Serwisie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu YouTube.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Zarządzanie ustawieniami cookies

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies. W przeglądarce jest możliwość zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis lub określenia ustawień dla różnych typów „cookies”.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

      13. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontak@biliti.pl lub adres korespondencyjny: ul. Taborowa 22, 02-699 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biliti.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

      14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 19.10.2022